ฟูลวิค

ฟูลวิค( ความหมาย และ การจำแนก)

 1. ฮิวมัส คือ สารประกอบอะโรมาติค รวมตัวกับ กรดอะมิโน ที่ผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์แล้ว
1.1 สารประกอบฮิวมัส คือ อินทรีย์วัตถุในดินที่ฟุ้งกระจายตัวในชั้นดินมีฤทธิ์เป็นกรด
1.1.1 กรดฟูลวิค คือ สารประกอบที่มีน้ำหนักโมลิกุลต่ำ เป็นสารอินทรีย์สีน้ำตาลสกัดได้ด้วยทั้ง
กรดและด่าง สกัดจาก ดิน,ถ่านหิน และ ซากพืช จนได้เป็น กรดฟูลวิค
1.1.2 กรดฮิวมิค คือ สารประกอบที่มีน้ำหนักโมลิกุลปานกลาง เป็นสารอินทรีย์สีดำได้จากการ 
ใช้ด่างสกัด ดิน,ถ่านหิน และ ซากพืช จนได้เป็น กรดฮิวมิค
1.1.3 ฮิวมิน คือ สารประกอบ ที่มีน้ำหนักโมลิกุลสูง เป็นอินทรีย์วัตถุที่ไม่ละลายในด่าง
2.โปรแตสเซียมฮิวเมท คือ สารประกอบฮิวมัส ที่ดูดซึมด่างเอาไว้โดยมี กรดฮิวมิค เป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 80 - 90
%
3.ฮิวมิค คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายมีองค์ประกอบของคาร์บอนอยู่

 **การจำแนก ฮิวมิค,ฮิวมัส,ฟูลวิค,โปรแตสเซียมฮิวเมท ต้องดูตามกระบวนการเกิดครับ**

 ฟูลวิค(สมบัติทางกายภาพ)

 ฟูลวิคจะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงทำให้ระบบรากของพืชที่จะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ยากฟูลวิคจะไปทำ ลายแรงยึดเหนี่ยว ซึ่งก็จะทำ ให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้น ส่งผลให้นํ้าและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นนอกจากนั้นฟูลวิคสามารถ ป้องกันไม่ให้นํ้าระเหยไปจากดิน ซึ่งเป็นผลดีสำหรับดินที่มีความเป็นดินเหนียวตํ่า ดินทราย และดินในพื้นที่แห้งแล้ง ที่ไม่สามารถจะดูดซับนํ้าไว้ได้เมื่อดินที่มีลักษณะดังกล่าวมีนํ้าผ่านเข้า มา นํ้าก็จะระเหยออกจากดินน้อยลงหรือสามารถอุ้มนํ้าได้มากขึ้น

 ฟูลวิค(สมบัติทางเคมี)

 ฟูลวิคมี ประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้แก่พืช อย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การออกดอกออกผล และฟูลวิคยังสามารถดูดประจุบวกของธาตุอาหารเสริมและจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟูลวิคอยู่ใกล้บริเวณรากของพืช ธาตุอาหารเสริมเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟูลวิคเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อที่จะได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไป

  Read more